NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Zwolnienie z VAT czy obowiązek bycia vatowcem?

Artykuł aktualny na dzień 18-06-2024


Co wybrać - opodatkowanie VAT czy skorzystać ze zwolnienia?

Rejestrując działalność gospodarczą jedną z podstawowych kwestii, które powinniśmy rozważyć jest to, czy zarejestrować się jako podatnik VAT. Wielu klientów pyta, czy warto zarejestrować się w VAT, kiedy nie warto być vatowcem, czy zakładając działalność ma obowiązek rejestracji w VAT? Jakie są mechanizmy w przypadku bycia vatowcem? Czy każdy może samodzielnie zdecydować o rejestracji bądź zwolnieniu z opodatkowania VAT? Odnieśmy się do podstaw prawnych.

Zwolnienie podmiotowe w VAT

W ustawie o VAT obowiązuje ogólne zwolnienie z VAT na podst. Art. 113 Ustawy. Mówi ono o zwolnieniu z obowiązku rejestracji w VAT, gdy roczny przychód firmy nie przekroczy 200 tysięcy złotych:

Art. 113. ust. 1. Ustawy o podatku od towarów i usług
1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


Czy każdy rodzaj działalności może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na obrót? Niestety nie. Ustawodawca przewidział wyjątki i wymienił konkretne rodzaje działalności wykluczone z możliwości korzystania ze zwolnienia.

Bezwzględny obowiązek rejestracji w VAT

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT? Artykuł 113 pkt. 13 Ustawy o VAT wskazuje, jakich konkretnie branż nie obejmuje powyższe zwolnienie podmiotowe w VAT. Poniżej podajemy rodzaje działalności, które bezwzględnie podlegają pod obowiązek rejestracji jako podatnika VAT bez względu na kwotę obrotu. Obowiązek obejmuje działalności nieposiadające siedziby na terytorium kraju oraz firmy prowadzące działalność w zakresie w zakresie:

Sprzedaży w sklepie internetowym: (jest to przepis wprowadzony w 2019 roku)
– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
Sprzedaży hurtowych i detalicznych części do:
– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
– motocykli (PKWiU 45.4);

Obowiązkowo rejestrują się w podatku VAT firmy świadczące usługi:
• usługi prawnicze,
• usługi w zakresie doradztwa
• jubilerskie,
• usługi ściągania długów, w tym factoringu

Ustawodawca obowiązkowo objął podatkiem VAT także branże zajmujące się sprzedażą:
• wyrobów z metali szlachetnych,
• towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych),
• budynków, budowli lub ich części,
• terenów budowlanych,
• nowych środków transportu.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Ustawodawca przewidział także zakres działalności, których wykonywanie bez względu na kwotę obrotu jest ustawowo zwolnione. Mowa o art. 43 Ustawy o VAT, gdzie znajdziemy katalog zwolnień z podatku VAT. Zwolnienie jest przedmiotowe, co oznacza, że obejmuje konkretne przedmioty działalności.

Żywność
• dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów,
• dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego;

Działalność charytatywna
• dostawę towarów, będących darowizną, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację;
• udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek oświatowych takich jak szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze;

Usługi pocztowe

Usługi finansowe
• transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, usługi oraz pośrednictwo w usługach ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
• usługi udzielania oraz usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
• usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
• usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
• usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach, innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
• usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
Zwolnienia nie mają zastosowania do: czynności ściągania długów, w tym factoringu, usług doradztwa oraz usług w zakresie leasingu.

Usługi związane ze zdrowiem
• usługi w zakresie opieki medycznej świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa;
• świadczenie usług przez techników dentystycznych;
• usługi transportu sanitarnego;
• usługi pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
• usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;

Nauczanie
• usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:
a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;
usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty i uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia
• usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
• usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane,
• usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:
• usługi realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe, organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim

Sport, kultura i sztuka
• usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym
• usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego, indywidualnych twórców i artystów wykonawców, z wyjątkiem usług związanych z filmami i nagraniami oraz ich produkcją; działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji a także wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
• usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:
a) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
b) usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
c) usług reklamowych i promocyjnych,
d) działalności agencji informacyjnych;

Usługi mieszkaniowe
• usługi zakwaterowania świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół i uczelni
• usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe;

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Dodano: 03-03-2020


TAGI: doradztwo przy zakładaniu firmy warszawa . pomoc w założeniu działalności gospodarczej . jak założyć firmę jednoosobową . działalność gospodarcza . doradztwo przy zakładaniu firmy . pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej . dotacje na założenie firmy warszawa . porada założenie firmy warszawa . czy opłaca się założyć firmę jednoosobową . własna działalność co się opłaca . jak założyć firmę . zwolnienie z vat przedmiotowe 2019 . zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z vat 2020 . zwolnienie przedmiotowe a rejestracja vat . usługi objęte obowiązkowym vat . czy usługi transportowe muszą być na vat . art. 113 ust. 13 ustawy o vat . kto musi być vatowcem

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024