NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-09-24
USD 3,9268 +0,03%
EUR 4,6085 +0,16%
CHF 4,2494 +0,00%
GBP 5,3866 +0,49%
Wspierane przez Money.pl

Estoński CIT- szansa czy zagrożenie?

Artykuł dodano 07-07-2021

Od 1. stycznia 2021 r. pod pojęciem "estońskiego CIT" wprowadzona została nowa forma opodatkowania- ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, co jest nowością na naszym polskim rynku. Prezydent podpisał ustawę 28.11.2020 r., a dwa dni później- 30.11.2020 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jest to nowe rozwiązanie podatkowe na wzór stosowanego w innym kraju UE tzw. „estońskiego CIT”. Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania jest dążenie do zatrzymywania zysku w spółce i dzięki temu skłanianie przedsiębiorców do inwestowania w dalszy jej rozwój.

Zatem warunkami do stosowania ryczałtu jest zaniechanie podziału wygenerowanego zysku oraz rozwój, przejawiający się w ponoszonych i rokrocznie podnoszonych przez firmy nakładach na cele inwestycyjne. Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, spółka musi spełnić warunki m.in. wzrost zatrudnienia, wzrost wydatków na nabycie nowych środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Warunki są uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, o czym piszemy niżej.

Nowe opodatkowanie może być stosowane przez maksymalnie 4 bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe wskazane w zawiadomieniu o stosowaniu ryczałtu.

CO MOŻEMY ZYSKAĆ?

Ryczałt płaci się tylko od wypłaconych ze spółki środków na podstawie podjętej uchwały o podziale zysku. Dotyczy w szczególności wypłat dywidendy, a także pokrycia ewentualnej straty za poprzednie lata zyskiem z roku obecnego.
Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:
1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:
a) do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub
b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);
2) wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);
3) wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);
4) nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
5) sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;
6) wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).
2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Podsumowując:
BRAK DYWIDENDY = BRAK PODATKU

Ale niestety nie jest to cały zapis ustawy. Czytamy dalej:

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TEJ FORMY OPODATKOWANIA?


WARUNKI DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) PRÓG PRZYCHODÓW – 100 MLN ZŁ
łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;
2) NISKI ODSETEK PRZYCHODÓW FINANSOWYCH
mniej niż 50% przychodów pochodzi: z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
3) STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA – SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI AKCYJNE, W KTÓREJ WŁASCICIELAMI SĄ OSOBY FIZYCZNE BEZ PRAW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ
prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
5) STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA – NIEMOŻNOŚĆ POSIADANIA AKCJI INNEJ SPÓŁKI
nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
6) BRAK OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ WG MSR
nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;
7) KONIECZNE JEST ZAWIADOMIENIE URZĘDU SKARBOWEGO
złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

DODATKOWE WARUNKI DLA PODATNIKÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności:
1) warunki dotyczące przychodów (pkt. 1 i 2) uznaje się za spełnione w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;
2) począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia 3 pełnych etatów.

DODATKOWE WARUNKI DLA MAŁYCH PODATNIKÓW W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem:
1) mały podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, przez okres wskazany w tym przepisie;
2) mały podatnik ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 5370,64 (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę) co najmniej 1 osoby, niebędącej udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, oraz w związku z wypłatą tego wynagrodzenia na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

DODATKOWE WARUNKI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW
a) ZATRUDNIENIE 3 OSÓB W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
b) MINIMALNA GRANICA MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW
podatnik ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

NAKŁADY INWESTYCYJNE


Nakłady inwestycyjne obejmują środki trwałe zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin Przez nakłady na cele inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym:
1) wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych wymienionych powyżej;
2) opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych, o których mowa w ust. 1.
3. Przez członków rodzin, o których mowa w ust. 1, rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą w faktycznym pożyciu.
4. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do podatnika, który realizuje znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję oraz poinformuje przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów na cele inwestycyjne i terminie planowanego zakończenia inwestycji.
5. Przy ocenie, czy inwestycja jest znacząca dla prowadzonej działalności, uwzględnia się w szczególności istotność ponoszonych nakładów na cele inwestycyjne, ich wpływ na zmianę przedmiotu prowadzonej działalności lub poszerzenie jej zakresu, a także wpływ tych nakładów na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA NOWYCH FIRM I MAŁYCH PODATNIKÓW:

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o: 1) 7,5%, jednak nie mniejszej niż 10 000 zł - w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo 2) 16,5%, jednak nie mniejszej niż 25 000 zł - w okresie 4 lat podatkowych - w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem ich wartości początkowej

WYJĄTKI

Wymienione w pkt. 1) 7,5 % może nie być spełnione, jeśli podatnik poniósł wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30 000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o: 2) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł - w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo 2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł - w okresie 4 lat podatkowych, o którym mowa w art. 28f ust. 1 lub 2 - w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem ich wartości początkowej

WYJĄTKI

Wymienione w pkt. 1) 15 % może nie być spełnione, jeśli podatnik poniósł wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30 000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z FORMY OPODATKOWANIA DOCHODU RYCZAŁTEM - Art. 28k.

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;
2) instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
3) podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a;
4) podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;
5) podatników, którzy zostali utworzeni:
a) w wyniku połączenia lub podziału albo
b) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;
6) podatników, którzy:
a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo
b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
- uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
- składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.
2. W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

UTRATA PRAWA DO OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM

Art. 28l. 1. Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:
1) ostatniego roku podatkowego okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2 - w przypadku gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem;
2) ostatniego roku podatkowego odpowiednio dwuletniego albo czteroletniego okresu, w którym podatnik nie poniósł nakładów na cele inwestycyjne w wysokości określonej w art. 28g ust. 1 albo wydatków na wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 28g ust. 6;
3) roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 1-3;
4) roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
a) podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4-6,
b) podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
c) podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że:
- podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem albo
- podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku,
d) podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.
2. W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7, po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem.

PODATEK DO ZAPŁATY

Art. 28m. 1. Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:
1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:
a) do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub
b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);
2) wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);
3) wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);
4) nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
5) sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;
6) wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

STAWKI RYCZAŁTU OD DOCHODU

Art. 28o. 1. Ryczałt wynosi:
1) 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów z poprzedniego roku nie przekracza wartośc albo maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika wynosiła 100 000 000 zł ;
2) 25% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.
2. W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka podatku, o której mowa w ust. 1, podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1, wynosiły co najmniej:
1) 50% w każdym dwuletnim okresie - w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 1;
2) 110% w każdym czteroletnim okresie - w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 2.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal
Biuro Rachunkowe PRIMA - księgowość w dobrych rękach
Warszawa, ul. Piastowska 5


Źródło:
USTAWA z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


TAGI: estoński CIT . podatek ryczałtowy spółek . podatek estoński . ryczałt od dochodu spółki . Estoński CIT ustawa . Estoński CIT projekt ustawy . Estoński CIT dla kogo . Estoński CIT w Polsce . estoński cit - na czym polega . Ministerstwo Finansów estoński CIT . Estoński CIT projekt ustawy pdf .

Dodano 07-07-2021
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK

TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU

LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021