NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2020

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

ZMIANY W VAT OD PAŹDZIERNIKA 2020
- WIĘCEJ DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO URZĘDU I NOWE OBOWIĄZKI KSIĘGOWYCH


Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji JPK są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 października 2020 r. Podczas gdy Ministerstwo mówi o uproszczeniach, nowy plik będzie nakładać na podatników dodatkowe obowiązki informacyjne o transakcjach. Zwiększy się szczegółowość przesyłanych informacji do urzędu, a księgowi będą musieli szczegółowo nauczyć się nowych oznaczeń towarów i usług GTU, które wprowadził rząd. Jakie branże i jakie towary są na świeczniku? Konkretne usługi i towary wymagające dodatkowych oznaczeń w pliku JPK są podane w tabeli w naszym artykule.

NOWA STRUKTURA JPK_VAT Z DEKLARACJĄ


JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Oznacza to, że od 1 października r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

JPK_VAT będzie zawierać:
• zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
• pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
• dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
• JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
• JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Wejście w życie nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7K i JPK_V7M) przesunięto na 1 października 2020 roku.

NOWE OZNACZENIA - TYPY DOKUMENTÓW


- RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
- WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;
- FP - „Faktura do paragonu” W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

DODATKOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
- OZNACZENIA KONKRETNYCH TRANSAKCJI


GTU towarów i usług - Nowe deklaracje wprowadzają kolejne obowiązki informacyjne zwiększając zakres danych przesyłanych do urzędu. Księgowość poza obowiązującym dotychczas opisem operacji gospodarczej, powinna dodatkowo oznaczać konkretne towary lub usługi, które widnieją na fakturze. Obowiązek ten dotyczy katalogu transakcji przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary lub usługi wymienione w wykazie, podatnik ma obowiązek oznaczenia konkretnej czynności. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13.

Poniżej podajemy wykaz towarów i usług, które wymagają dodatkowych oznaczeń w strukturze nowej deklaracji JPK_V7.
Opis grupyRodzaj transakcji objętych grupowaniem

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy:
1)benzyn lotniczych;
2)benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych);
3)gazu płynnego (LPG);
4)olejów napędowych;
5)olejów opałowych;
6)paliw typu benzyny do silników odrzutowych;
7)paliw typu nafty do silników odrzutowych;
8)pozostałych olejów napędowych;
9)paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
10)biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
11)pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 wyroby energetyczne ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy: Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
Odpady szklane
Odpady z papieru i tektury
Pozostałe odpady gumowe
Odpady z tworzyw sztucznych
Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
Niebezpieczne odpady zawierające metal
Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
Surowce wtórne metalowe
Surowce wtórne ze szkła
Surowce wtórne z papieru i tektury
Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
Surowce wtórne z gumy

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy:
Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory, Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD), Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD, Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfon
Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
69: Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 94: Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95: Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96: Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10:
Ciągniki, Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą, Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, Pojazdy silnikowe do transportu towarów, Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne), Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, Zderzaki i ich części

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług)

Oznaczenie MPP
Jeżeli transakcja udokumentowana fakturą jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP”.
Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

WAŻNE - W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988),
zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127)
Broszura MF- JPK_VAT z deklaracją
Strona rządowa www.gov.pl


Dodano: 29-07-2020


TAGI: ZMIANY W VAT OD PAŹDZIERNIKA 2020 . koniec z deklaracją vat . VAT-7 i JPK nowe obowiązki . deklaracja VAT-7 do kiedy

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Istota podmiotów powiązanych oraz dokumentacja cen transferowych
Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o. o. bez oskładkowania ZUS

ZMIANY W VAT
OD PAŹDZIERNIKA 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
PO NOWELIZACJI

ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK

WSZYSTKO O PODLEGANIU I ZWOLNIENIU Z VAT
LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU

NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019

SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!

KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIA

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019

KOSZTY SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE OD 2019 R.


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2020