NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > PRAWO PRACY

PRAWO PRACY: Rozwiązanie umowy o pracę i wyliczenie okresu wypowiedzenia

Artykuł aktualny na dzień 25-07-2024

Rozwiązanie umowy o pracę

Kodeks Pracy szczegółowo reguluje zasady rozwiązania umowy o pracę. Pierwszym wymogiem formalnym jest obowiązek spisania oświadczenia każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na piśmie. Nie uznaje się słownych oświadczeń. Kolejną kwestią jest, aby w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Ostatnim wymogiem formalnym jest, aby w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia było zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Istnieją cztery tryby rozwiązania umowy o pracę:
Art. 30. § 1. Kodeksu Pracy: Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.


Art. 30 ust. 1 pkt 1. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron jest najłagodniejszą formą rozwiązania umowy. Obie strony wspólnie uzgadniają, że końćzą współpracę- ustalają termin zakończenia pracy, który jest terminem rozwiązania umowy o pracę. Ten tryb rozwiązania umowy nie przewiduje okresu wypowiedzenia i nie wymaga formy pisemnej. Mimo, że jest to porozumienie obu stron stosunku pracy, ZUS wymaga podania informacji, która strona zainicjowała rozwiązanie.
Przykład. Pracownik oświadcza pracodawcy, że zamierza zakończyć świadczenie pracy z końcem tygodnia. Pracodawca przystaje na tę propozycję i umowa rozwiązuje się z dniem ustalonym. Pracownikowi nie przysługuje okres wypowiedzenia, umowa rozwiązuje się natychmiastowo. Jeśli jednak pracodawca byłby zaskoczony decyzją pracownika, którego nagłe odejście spowodowałoby problemy w firmie, może nie wyrazić zgody na natychmiastowe rozwiązanie umowy i skorzystać z trybu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, opisanego poniżej.

Art. 30 ust. 1 pkt 2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oznacza rozwiązanie umowy po ustawowym okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest okresem zatrudnienia, za który przysluguje wynagrodzenie, a umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem danego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej.

UWAGA! Okres wypowiedzenia umowy liczony jest inaczej dla umowy o pracę na okres próbny a inaczej dla pozostałych umów o pracę.
Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny zależy od czasu, na jaki została zawarta, bez względu na to, ile czasu zostało przepracowane.
Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Oznacza to, że jeśli umowa na okres próbny zawarta jest na 3 miesiące, a pracownik był w pracy tylko tydzień - jeśli umowa rozwiązywana jest za wypowiedzeniem, pracownikowi przysługują dwa tygodnie okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony zależy od czasu pracy. Poniżej zmieszczamy tabelę przedstawiającą długość okresu wypowiedzenia:


Kiedy rozpoczyna i kończy się okres wypowiedzenia?

Bardzo ważną kwestią jest poprawne wyliczenie okresu wypowiedzenia i terminu rozwiązania umowy. Sposób liczenia okresu wypowiedzenia zależy od tego, jak długo trwał stosunek pracy. Pamiętajmy, że dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. Od jakiego dnia liczymy okres wypowiedzenia? Wszystko zależy od tego, jak długi okres wypowiedzenia przysługuje.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:
Art. 30 § 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.Zatem, jeśli okres wypowiedzenia wynosi tydzień lub 2 tygodnie, okres wypowiedzenia jest liczony od najbliższej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. Nie ma tutaj znaczenia czy w danej firmie soboty są pracujące - zgodnie z art. 151 (9) Kodeksu Pracy: Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że dniem roboczym jest nie tylko dzień powszedni, ale także sobota - niezależnie od harmonogramu czasu pracy w firmie.

Przykład: jeśli wypowiedzenie jest złożone w piątek 1.10.2022, tygodniowe wypowiedzenie trwa od niedzieli 3.10.2022 do soboty 9.10.2022. UWAGA. Wypowiedzenie złożone w niedzielę swój bieg rozpoczyna od kolejnej niedzieli do soboty.

Co zatem z miesięcznym lub trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia? W tym przypadku okres wypowiedzenia także liczony w miesiącach - zawsze pod uwagę brać należy pełen miesiąc kalendarzowy, a jego koniec przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca.
Przykład: Wypowiedzenie złożone 20.09.2021 rozpocznie swój bieg 01.10.2021, natomiast wypowiedzenie złożone 1.10.2021 rozpocznie swój bieg 1.11.2021.


Przykład.
Jeśli pracownik złożył wypowiedzenie w poniedziałek 27.09.2021:
- i przysługuje mu 3 dniowy okres wypowiedzenia:
liczymy od wtorku 28.09.2021 do czwartku 30.09.2021. Umowa rozwiąże się 30.09.2021 r.
- i przysługuje mu 1 tydzień okresu wypowiedzenia:
liczymy od niedzieli 3.10.2021 do soboty 9.10.2021. Umowa rozwiąże się 9.10.2021 r.
- i przysługuje mu 2 tygodniowy okres wypowiedzenia:
liczymy od niedzieli 3.10.2021 do soboty 16.10.2021. Umowa rozwiąże się 16.10.2021 r.
- i przysługuje mu 1 miesięczny okres wypowiedzenia:
liczymy od piątku 1.10.2021 do niedzieli 31.10.2021. Umowa rozwiąże się 31.10.2021 r.
- i przysługuje mu 3 miesięczny okres wypowiedzenia:
liczymy od piątku 1.10.2021 do wtorku 30.11.2021. Umowa rozwiąże się 30.11.2021 r.


Okres wypowiedzenia a urlop wypoczynkowy
Zgodnie z art. 167 ust. 1. Kodeksu Pracy: W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Oznacza to, że nawet gdy urlop nie został ujęty w planie urlopu, urlop udzielony z inicjatywy pracodawcy musi zostać wykorzystany przez pracownika. Za czas urlopu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia - zgodnie z art. 36 § 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Wniosek o skrócenie okresu wypowiedznia może złożyć pracownik- na przykład ze względu na okoliczność podjęcia nowej pracy, ale także pracodawca - chcąc odsunąć pracownika od stanowiska. Pamiętajmy- aby wprowadzić skrócony okres wypowiedzenia w życie, musi nastąpić porozumienie pracownika i pracodawcy.

Przykład. Pracownikowi przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a wraz z wypowiedzeniem umowy otrzymał od pracodawcy oświadczenie o skróceniu wypowiedzenia do jednego miesiąca. W tej sytuacji mimo braku świadczenia pracy pracownik otrzyma wynagrodzenie za 2 miesiące. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop. Możliwy jest także okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy zgodnie z art. 36 2. Kodeksu Pracy: W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. (obliczanego jak wynagrodzenie za urlop)

Art. 30 ust. 1 pkt 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przytoczmy tutaj wprost Kodeks Pracy, który jasno wyjaśnia, w jakich przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez stosowania okresu wypowiedzenia:
Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
Prawo pracy chroni pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w szczególnych przypadkach. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika

Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Zgodnie z art. 55. § 1. Kodeksu Pracy: "Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe."

Drugą sytuacją, w której możliwe jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, jest gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Przekazanie świadectwa pracy

Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 21. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

§ 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie pracy.

W jakich sytuacjach nie można rozwiązać umowy o pracę?

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Chyba, że pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zobacz inne porady księgowe w naszym Poradniku Przedsiębiorcy!

Źródło: Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal
Biuro Rachunkowe PRIMA - księgowość w dobrych rękach
Warszawa, ul. Piastowska 5
Dodano: 28-09-2021


TAGI: Kodeks pracy umowa o pracę . Okres wypowiedzenia od kiedy się liczy . 1-miesięczny okres wypowiedzenia od kiedy się liczy Okres wypowiedzenia Kalkulator GOFIN . Jak liczyć okres wypowiedzenia 2 tygodnie kalkulator 3-miesięczny okres wypowiedzenia jak skrócić Czy okres wypowiedzenia jest płatny . 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 3-miesięczny okres wypowiedzenia od kiedy się . okres wypowiedzenia jak liczyć Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika . Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony 2021 Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron Kalkulator okresu wypowiedzenia umowy o pracę 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy na

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024