NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > WSZYSTKIE ARTYKUŁY >

PARAGON FISKALNY NA KWOTĘ PONIŻEJ 450 ZŁ,
CZYLI FAKTURA UPROSZCZONA

Artykuł aktualny na dzień 18-06-2024

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTURY DO PARAGONU

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zmiany ustawowe wiązały się z wieloma pytaniami, wątpliwościami i rozbieżnościami w interpretacji, więc dnia 16 października 2020 r. przedsiębiorcy i księgowi doczekali się objaśnień podatkowych ze strony Ministerstwa. Przedstawiamy je poniżej.

Do końca 2019 roku można było wystawić fakturę VAT do każdego paragonu fiskalnego, bez obostrzeń kwotowych i bez dodatkowych danych nabywcy. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon zawiera NIP nabywcy. Już w momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Jeśli nabywca nie będzie posiadał paragonu z NIP, nie otrzyma faktury VAT wystawionej do tego paragonu. NIP musi być elektronicznie wydrukowany na paragonie, nie jest dopuszczalne np. dopisanie numeru odręcznie.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mogą albo:
- udokumentować transakcję wyłącznie fakturą (bez uprzedniego zaewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej),
- zaewidencjonować sprzedaż na kasie i wystawić fakturę z NIP nabywcy, pod warunkiem że paragon zawierał już numer NIP nabywcy.

PARAGON Z NIP DO 450 ZŁ STANOWI FAKTURĘ UPROSZCZONĄ

W przypadku transakcji sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną. Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi zatem fakturę uproszczoną, na podstawie której nabywca będzie mógł odliczyć podatek VAT oraz zaliczyć ten paragon do kosztów firmy. Innymi słowy faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura, na jej podstawie podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

DEFINICJA FAKTURY UPROSZCZONEJ

Na mocy przepisów dyrektywy Unii Europejskiej 2006/112/WE, państwa członkowskie zostały obowiązane do wprowadzenia rozwiązań prawnych dających podatnikom możliwość wystawiania i otrzymywania faktur uproszczonych, tj. niezawierających wszystkich danych, które muszą być wyszczególnione na „pełnej” fakturze VAT oraz gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej.
Jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona?
− data wystawienia faktury;
− dane identyfikacyjne podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi;
− dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług;
− należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia.

Zgodnie z przepisami dyrektywy paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy powinien być uznany za fakturę uproszczoną, jeżeli będzie zawierał wszystkie dane wymagane przez krajowe przepisy VAT dla faktury uproszczonej. Paragony, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, zawierające NIP nabywcy, muszą być więc, zgodnie z dyrektywą, traktowane jak faktura.

OGÓLNA ZASADA WYSTAWIANIA FAKTUR DO PARAGONU

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W sytuacji, gdy nabywca po otrzymaniu paragonu zażąda wystawienia faktury - paragon powinien być zwrócony sprzedawcy i pozostać w jego dokumentacji wraz z wystawioną fakturą (art. 106h ust. 1 ustawy o VAT).
Co się stanie, jeśli zagubimy paragon?
W takim przypadku, zgodnie z interpretacją indywidualną z 12 stycznia 2016 r. (sygn. ILPP2/4512-1-781/15-4/MN) wystarczy, że nabywca uprawdopodobni zakup u danego sprzedawcy, np. okazując potwierdzenie płatności dokonanej przy użyciu karty lub inny dowód, z którego będzie wynikało, że dokonał zakupu u tego sprzedawcy: "(...) dopuszczalne są sytuacje wystawienia faktury VAT bez zwrotu paragonu, w przypadku posiadania innych dowodów na przeprowadzenie transakcji sprzedaży towarów lub usługi (tu: na podstawie informacji podanych przez klienta, tj. daty, godziny, kwoty transakcji, końcówki numeru karty - sprzedawca przy użyciu programu archiwizującego był w stanie wygenerować kopię paragonu, który następnie dołączany był do faktury)".

Mam paragon bez NIP – czy mogę otrzymać do niego fakturę?

Odpowiedź: Tak, jeśli nabywca wystąpi z żądaniem wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy, może otrzymać fakturę, ale co istotne będzie to faktura imienna, niezawierająca NIP firmy.

Jeżeli konsument zgłosi się do sprzedawcy w terminie 3 miesięcy z żądaniem wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego, wówczas sprzedawca ma obowiązek wystawić taką fakturę. Paragon wystawiony na rzecz konsumenta nie zawiera numeru NIP nabywcy, w związku z tym faktura również nie będzie zawierała numeru NIP nabywcy.

Mam paragon z NIP na kwotę poniżej 450 zł – czy mogę otrzymać fakturę?

Odpowiedź: Nie. Paragon z NIP na kwotę poniżej 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, nie można więc wystawić dwóch różnych faktur dokumentujących tę samą transakcję.

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

Czy mam prawo otrzymać pełną fakturę VAT na kwotę poniżej 450 zł?

Odpowiedź: Tak, ale należy to zgłosić sprzedawcy przed wystawieniem dokumentu potwierdzającego zakup.

Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Mam paragon z NIP na kwotę powyżej 450 zł – czy mogę otrzymać fakturę?

Odpowiedź: Tak. Paragon z NIP nabywcy dokumentujący transakcję powyżej 450 zł jest tylko paragonem, więc można otrzymać do takiego paragonu pełną fakturę VAT.

UWAGA! Według interpretacji Ministerstwa paragon fiskalny posiadający NIP nabywcy i opiewający na kwotę powyżej 450 zł (100 EUR) nie stanowi faktury, więc do takiego paragonu można żądać wystawienia pełnej faktury VAT.

FAKTURY ZBIORCZE DO FAKTUR UPROSZCZONYCH

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza może dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca czy innego okresu rozliczeniowego, natomiast nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej.

UWAGA. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, kto wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty, w związku z tym poprzez wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych u sprzedawcy powstaje ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawi on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – fakturę uproszczoną i później fakturę zbiorczą obejmującą sprzedaż udokumentowaną fakturą uproszczoną.

Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

KOREKTA POMYŁKI NIP WPROWADZONEGO NA KASIE FISKALNEJ

W zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia noty korygującej do:
- wystawionej do paragonu faktury,
- paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną.
Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej. Niezamierzony błąd w numerze NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.
Nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy:
- na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP;
- klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.


Faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.
W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP. Nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP nabywcy, ponieważ paragon bez numeru NIP nabywcy nie może być uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

KOREKTA FAKTURY UPROSZCZONEJ

W przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT do faktur uproszczonych, w tym do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone mają zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu wypełnienie obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę24 należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

CO Z DUPLIKATEM FAKTURY UPROSZCZONEJ?

Zgodnie z art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika, lub zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

Duplikat faktury uproszczonej musi zawierać te same dane, które są na fakturze uproszczonej (paragon z NIP) wraz z adnotacją - „DUPLIKAT”. Duplikat na żądanie nabywcy wystawiany jest na podstawie danych posiadanych przez sprzedającego.

W czerwcu 2020 r. na stronie podatki.gov.pl padło pytanie o duplikaty faktur uproszczonych. Nie ma żadnego wzoru dokumentu duplikatu faktury uproszczonej. Faktura uproszczona jest przecież wydrukiem z kasy fiskalnej, która zawiera dużą liczbę zapisów. Kasy fiskalne z reguły nie mają możliwości wyszukiwania wg NIP w swojej ewidencji zapisu paragonów, które zostały wystawione i w związku z tym nie mają możliwości wydania duplikatu paragonu. Na portalu Ministerstwa widnieje odpowiedź: "Duplikat na żądanie nabywcy wystawiany jest na podstawie danych posiadanych przez sprzedającego. (...) Mając na uwadze powyższe postulat nie jest zasadny." Nie ma więc na tę chwilę jasnej odpowiedzi, w jaki sposób należałoby generować takie duplikaty. W rzeczywistości większość sprzedawców ma z tym niestety duże problemy.

CZY FAKTURA UPROSZCZONA JEST WIDOCZNA W PLIKU JPK?

Według najnowszego projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku wykazywania w ewidencji VAT paragonów z NIP nabywcy (do kwoty 450 zł albo 100 euro) do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że jeśli wystawia się paragon z NIP, będzie on księgowany zbiorczo w Raporcie Kasowym i nie będą widoczne poszczególne transakcje- podatnicy nie będą zatem musieli wykazywać w ewidencji VAT paragonów uznawanych za faktury uproszczone. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 31 grudnia 2020 r.

Podsumowując- jeśli robimy zakupy na kwotę nieprzekraczającą 450,00 zł warto przy kasie podać NIP firmy. Dzięki temu nie będziemy musieli czekać na wystawienie faktury, a paragon z NIP stanowi fakturę równoprawną z pełną fakturą VAT. Jeśli jednak nasz zakup przekracza kwotę 450,00 zł, należy - jeśli to możliwe, poprosić o wystawienie faktury VAT przy kasie, albo - zasygnalizować, że będziemy potrzebowali faktury, wtedy musimy podać NIP przed wydrukiem paragonu. Pamiętajmy, że jeśli zgubimy paragon z NIP do 450,00 zł, sprzedający może nie być w stanie wystawić duplikatu. Warto więc zastanowić się, czy w niektórych sytuacjach nie lepiej jednak korzystać z możliwości wystawienia zwykłej faktury VAT.


Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal
Dodano: 01.12.2020
Źródło: OBJAŚNIENIA PODATKOWE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. - Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.

TAGI: paragon a faktura uproszczona . Faktura uproszczona 2020 wzór . Numer faktury uproszczonej na paragonie Faktura uproszczona 2020 a JPK . Czy paragon z nipem może zastąpić fakturę . Faktura uproszczona 2020 Gofin . Faktura uproszczona w JPK . Gdzie jest numer faktury na paragonie . Faktura do paragonu dla osoby fizycznej 2020 . paragon fiskalny z nip, a odliczenie vat 2020 . Jak zaksięgować paragon fiskalny 2020 . Jak zaksięgować paragon fiskalny z NIP . Gdzie jest numer faktury na paragonie . Odmowa wystawienia faktury do paragonu . Faktura uproszczona jak zaksięgować Paragon do faktury . Paragon z NIP a JPK

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024