NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Artykuł ten został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
zaktualizowany zgodnie z nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020r.


Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiebiorca rozumiany jest jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Ustawodawca objął możliwością dofinansowania wszystkie formy zatrudnienia pracownika- Przepis stosuje się odpowiednio do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Wyliczenia mogą być rozpoczęte w trakcie miesiąca kalendarzowego- wtedy za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Ustawa przewiduje minimalny spadek obrotu, który upoważnia firmy do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Wynosi on co najmniej 30% w porównaniu do dwóch tych samych miesięcy w roku poprzednim.

FIRMY MUSZĄ WIĘC WYKAZAĆ SPADEK OBROTÓW
W DWÓCH ANALOGICZNYCH MIESIĄCACH ROK DO ROKU
O MINIMALNEJ WARTOŚCI 30%

PRZYKŁAD. Spółka z o.o. osiągnęła następujące przychody:
   kwota przychodu    kwota przychodu
 styczeń 2019  130.000,00 zł  styczeń 2020  163.000,00 zł
 luty 2019  145.000,00 zł  luty 2020  158.000,00 zł
 marzec 2019  155.000,00 zł  marzec 2020  132.000,00 zł
 kwiecień 2019  160.000,00 zł  kwiecień 2020    80.000,00 zł

Czy firma może ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli przyjmiemy, że spółka chce złożyć wniosek w kwietniu, analizujemy miesiące luty i marzec rok do roku. Spółka uzyskała przychody w lutym i marcu 2019 łącznie w kwocie 300 000,00 zł, natomiast w lutym i marcu 2020 roku uzyskała łączny przychód w kwocie 290 000,00 zł.
W Spółce nastąpił spadek obrotów gospodarczych o zaledwie 3%, nie ma więc możliwości uzyskania dofinansowania.

Jeśli przyjmiemy, że spółka chce złożyć wniosek w maju, analizujemy miesiące marzec i kwiecień rok do roku. Spółka uzyskała przychody w marcu i kwietniu 2019 łącznie w kwocie 315 000,00 zł, natomiast w marcu i kwietni 2020 roku uzyskała łączny przychód w kwocie 212 000,00 zł.
W Spółce nastąpił spadek obrotów gospodarczych o 33%, może więc ubiegać się o dofinansowanie.


SPADEK OBROTÓW A KWOTY DOFINANSOWAŃ

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń uzależnione są od wartości procentowej spadku obrotów. Dofinansowanie obejmuje firmy które osiągnęły:

1) spadek obrotów o co najmniej 30%
– dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 1300,00 zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia)powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) spadek obrotów o co najmniej 50%
– dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 1820,00 zł (70% kwoty minimalnego wynagrodzenia) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) spadek obrotów o co najmniej 80%
– dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 2340,00 zł (90% kwoty minimalnego wynagrodzenia) powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.


CZAS PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, że Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Przedsiębiorca bedzie obowiązany składać oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Oświadczenie obejmować będzie koszty wynagrodzeń każdego z tych pracowników, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń. Oświadczenie będzie składane według stanu zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Co w przypadku zwolnień pracowników? W przypadku niedotrzymania powyższego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Co zawiera wniosek?
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych;
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE
PRZEZ STRONĘ MINISTERSTWA CYFRYZACJI


Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Czy pomoc publiczna stanowiąca dopłatę do wynagrodzeń jest przychodem firmy i podlega opodatkowaniu?

Jak wynika z postanowień decyzji Komisji, wsparcie, o którym mowa m.in. w art. 15zzb ustawy antykryzysowej, stanowi „pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii COVID-19” (sekcja 3.10). Kluczowy dla tej sprawy wydaje się art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie jego ust. 4 pkt 14. Jego treść mówi, że „do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów”. Mając na uwadze powyższe, pomocy de minimis nie należy traktować jako przychodu firmy. (stan na 20 maja 2020)

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art. 15zzb
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi

Aktualizacja: 11-08-2020
Dodano: 02-04-2020


TAGI: TARCZA ANTYKRYZYSOWA . ustawa tarcza projekt . tarcza antykryzysowa szczegóły . DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW . SPECUSTAWA . pomoc dla firmy koronawirus . ulga dla firm covid


Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021