NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności prawno-księgowe obowiązujące od 2021 roku

Artykuł dodano 07-01-2021

Jak co roku przygotowałyśmy zestawienie najważniejszych zmian podatkowych i księgowych w 2021 roku. Najważniejsze z nich - dla podatników VAT- możliwość odliczenia VAT z faktury za 4 miesiące wstecz, a nie tak jak dotychczas 3, coroczna podwyżka płac, obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło, estoński CIT, uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT a także rewolucja w podatku ryczałtowym.

Płaca minimalna 2021 rok

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 2800 zł i będzie o 200 zł wyższe od obowiązującego w 2020 r. 2600,00 zł. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 18,30 zł.

Wysokość składek ZUS w 2021 roku
Dodano 01-02-2021


Rewolucja w podatku ryczałtowym

Do końca 2020 roku obowiązywała ustawa o podatku ryczałtowym zawierająca załącznik nr 2- tabelę, w której wymienione były rodzaje sprzedawanych usług bądź towarów wykluczonych z opodatkowania ryczałtem. W tabeli znajdowały się m.in. usługi reklamowe, fotograficzne, związane z produkcją fimów, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, prawne, rachunkowe. Od 1.stycznia 2021 roku tabela została z ustawy usunięta, co skutkuje możliwością opodatkowania ryczałtem ogromnej, wykluczonej wcześniej liczby przedsiębiorców. Zmieniono niektóre stawki podatkowe ryczałtu i dodano definicję wolnego zawodu, która jest opodatkowana stawką 17%, wprowadzono nową stawkę 15%, 10% od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, pozostawiono stawkę 8,5% dla pozostałych usług gdzie indziej niewymienionych, stawkę 5,5% m.in. dla usług budowlanych, 3% m.in. z działalności gastronomicznej i handlowej i 2% od sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych w sposób inny niż przemysłowy. Podniesiono także limit ryczałtu, który nie wynosi już 250 tysięcy EURO, a 2 miliony euro.

Stawki karty podatkowej w 2021 r.

Podajemy link do tabeli stawek karty podatkowej obowiązujących w 2021 roku .

Faktury korygujące in minus bez obowiązku potwierdzenia odbioru

Od 1 stycznia 2021 r. zostanie zniesiony formalny warunek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej „in minus”. Jest to część rządowego projektu "SLIM VAT". Nowe zasady rozliczania mają zastosowanie do faktur korygujących "in minus" wystawionych od 1 stycznia 2021 r. Nowe przepisy umożliwiają obniżenie podatku VAT z faktury korygującej już momencie jej wystawienia - nie trzeba uzyskać potwierdzeń ich odbioru przez nabywców. Warunkiem jest posiadanie przez sprzedawcę odpowiedniej dokumentacji, z której wynika, że:
- uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione,
- wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
Dokumentację stanowią np. dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, w tym e-maile, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji. Co ciekawe ustawodawca w wymogach nie ujął wypłaty albo zwrotu kwoty VAT z korekty. Oznacza to, że bez znaczenia będzie czy kwota obniżenia zostanie faktycznie wypłacona. Przypomnijmy, że zasady rozliczenia faktur korygujących, w przypadku których nie trzeba było uzyskiwać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę takich jak faktury korygujące do faktur bez VAT oraz faktury za media- pozostały bez zmian. Do końca 2021 r. będzie także możliwość korzystania z dotychczasowych zasad rozliczenia faktur korygujących „in minus” - przedsiębiorcy dokonają wyboru, co będzie wymagało pisemnej zgody zawartej między sprzedawcą a nabywcą.

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Taką informację przekazuje płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazywać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło - podajemy link do formularza). Można go złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:
• zawierane są z własnym pracownikiem,
• będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
• zawierane są z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach? Na złożenie deklaracji RUD mamy 7 dni od dnia zawarcia umowy. W zgłoszeniach nie będzie uwzględniona wysokość wynagrodzenia należnego za wykonanie dzieła.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skometował tę zmianę następująco: "Rejestr umów o dzieło to dla przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i zwiększone ryzyko wejścia w spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W przyszłości może on dodatkowo ułatwić objęcie tego rodzaju umów oskładkowaniem. ZPP opowiada się jednoznacznie przeciwko nakładaniu na przedsiębiorców nowych obciążeń w trakcie epidemii oraz zwiększaniu kosztów pracy w Polsce."

Estoński CIT

Założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku do momentu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie.
... czytaj więcej

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmieniające m.in. zasady opodatkowania podatkiem dochodowym spółek jawnych i komandytowych, czylipodmiotów dotychczas transparentnych podatkowo. Przepisy te przewidują, iż spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. W przypadku, gdy spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w przypadku, gdy spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.), ale ustawa nie nakłada obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021r.
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, oraz na inny dzień bilansowy. Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na ww. dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r. Z kolei z brzmienia przepisu art. 12 ust. 4 ww. ustawy uzp wynika możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Limit 2 MLN w ryczałcie

W 2021 r. podniesiono limit dotyczący ryczałtu. Ta forma opodatkowania do końca 2020 roku możliwa była dla przedsiębiorców, których przychody roczne nie przekraczały 250 tys. euro, natomiast od 1.01.2021 r. obowiązuje limit 2 milionów euro przychodu. Z poszerzenia może skorzystać blisko 180 tys. firm, z przewidywań rządowych wynika, że przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić 900 milionów złotych.

Zmiana limitu stosowania 9% CIT

Ustawoadawcy podwyższyli także limit zastosowania stawki 9% CIT z 1,2 mln do 2 mln euro przychodu. Z tej zmiany może skorzystać blisko 14 tys. firm, z przewidywań rządowych wynika, że przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić 400 mln zł. Przypominamy zasady umożliwiające niższej 9% stawki CIT:
Aby skorzystać z 9% stawki CIT, spółka musi spełniać łącznie dwa warunki:
- przychód z bieżącego roku podatkowego w kwocie netto nieprzekraczającej 2.000.000,00 EUR - limit euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys zł,
oraz
- przychód z poprzedniego roku podatkowego brutto w kwocie 2.000.000,00 EUR limit przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 1 października 2020r., w zaokrągleniu do 1 tys zł.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT do 3 miesięcy wstecz

art. 86 ust. 11 ustawy o VAT
Przepisy ustawy o podatku VAT od 1 stycznia 2021 roku dają możliwość odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej 3 miesiące wstecz. Dotychczasowe zasady dawały możliwość odliczenia podatku VAT przez 2 kolejne okesy rozliczeniowe. Jak zmiana wygląda w praktyce? Jeśli w kwietniu 2020 roku otrzymałyśmy kosztową fakturę VAT z datą wystawienia 1.01.2020- mogłybyśmy rozliczyć ją w styczniu, lutym i marcu (w miesiącu wystawienia faktury i dwóch kolejnych), więc aby ująć ją rozliczeniu VAT, należałoby zrobić korektę marca (albo poprosić o duplikat). Obecne zasady są bardziej korzystne. Faktura wystawiona z datą styczniową może być rozliczona w styczniu oraz 3 kolejnych miesiącach - dla podatników rozliczających się miesięcznie.
UWAGA. Warto wspomnieć, że ustawodawca nie zmienił zapisu odnośnie firm rozliczających się kwartalnie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą mogli dokonywać odliczenia za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Pakiet SLIM VAT

27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił projekt, który wprowadza tzw. SLIM VAT. Większość tych zmian będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które wejdą w życie od 2022 r. Na stronie gov.pl czytamy:
Projekt wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach takich jak proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowy, korzyści finansowe. Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.
1. Proste fakturowanie
Rezygnujemy z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej "in minus" przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. (pisałyśmy o tym wyżej)
2. Ułatwienia dla eksporterów
Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużamy termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Urealniamy rozwiązanie do warunków biznesowych. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.
3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Przykładowo podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.
4. Korzyści finansowe
Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy
Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.
Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
Podnosimy kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Przybliżamy limit jednorazowych prezentów (bez zbędnych obowiązków formalnych) w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

Biała lista podatników bez numerów PESEL

Rezygnacja z publikacji numerów PESEL w wykazie. Wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi KAS niektórych informacji o rachunkach nieprzekazywanych w ramach systemu STIR (ze względu na wyłączenie określone w art. 119zh Ordynacji podatkowej) w celu zamieszczenia tych informacji w wykazie.
Biała Lista Podatników VAT - link


Deklaracje kwartalne a usługi podlegające pod split payment

Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzają zapis, że prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą tylko podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Dotychczasowy zapis obejmował sprzedających towary i świadczących usługi z w/w załącznika. Oznacza to, że podatnicy świadczący usługi podlegające pod split payment, np. usługi budowlane, będą mieli prawo do składania kwartalnych plików JPK_VAT7K.

Obowiązek sporządzania sprawozdań dot. praktyk płatniczych dla dużych firm

Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie także w życie regulacja dotycząca sporządzania przez największych przedsiębiorców sprawozdań dotyczących stosowanych przez nich praktyk płatniczych. Chodzi o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która nakłada na ok. 2600 największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek przekazywania do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat ich praktyk płatniczych. Dotyczy to: podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wielkość ich przychodu, oraz firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. Zgodnie z nowymi przepisami pierwsze sprawozdanie – za 2020 r. – przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 1 lutego 2021 r. Będzie można tego dokonać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na portalu biznes.gov.pl. Podmioty te będą raz do roku przedstawiać sprawozdanie o wartości należności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na terminy płatności (do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni). "Dzięki takim sprawozdaniom wszyscy przedsiębiorcy oraz obywatele będą mieć wiedzę na temat tego, jak swoje zobowiązania handlowe regulują największe firmy w Polsce. Te z kolei będą mogły zaprezentować się jako rzetelni kontrahenci. Ponadto obniży to ryzyko, w szczególności dla firm z sektora MŚP, wchodzenia w relacje biznesowe z nierzetelnymi partnerami lub stosującymi długie terminy. Chodzi o zdarzające się sytuacje, gdy duża firma wykorzystuje swoją przewagę ekonomiczną i wymusza na kontrahentach wydłużone okresy płatności."

Zmiany w CIT

- ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych,
- ograniczenia optymalizacji amortyzacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z CIT
- doprecyzowanie przepisów o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego
- zwiększenie obowiązków w zakresie cen transferowych.

BREXIT

Rozliczenie VAT od transakcji towarowych z kontrahentami z Wielkiej Brytanii będzie podlegało pod eksport lub import towarów, Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej pozbawiła możliwości stosowania stawki 0% jako transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ani sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C). Uwaga! Wyjątkiem będzie terytorium Irlandii Północnej, gdzie nadal będą obowiązywać unijne regulacje dotyczące VAT, jednak wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego. Dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna nadal będzie traktowana jak terytorium UE. Transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, w tym z Irlandii Północnej, będą traktowane jak transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE.

Uwzględnianie w JPK faktur uproszczonych

Według najnowszego projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku wykazywania w ewidencji VAT paragonów z NIP nabywcy (do kwoty 450 zł albo 100 euro) do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że jeśli wystawia się paragon z NIP, będzie on księgowany zbiorczo w Raporcie Kasowym i nie będą widoczne poszczególne transakcje- podatnicy nie będą zatem musieli wykazywać w ewidencji VAT paragonów uznawanych za faktury uproszczone. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 31 grudnia 2020 r. ...czytaj więcej

Kasa fiskalna online

W związku z pandemią koronawirusa Minister Finansów przesunął termin wprowadzenia kas on-line dla usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów na 1 lipca 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zakupu nowej kasy on-line obejmie branżę budowlaną, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kluby fitness i usługi prawnicze.

E-urząd skarbowy - pierwszy etap w 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła nową wersję Krajowego Programu Reform. Każdy podatnik będzie miał swoje konto dla celów podatkowych (VAT, PIT, CIT), gdzie online załatwi sprawy z urzędem skarbowym. Usługa ta będzie udostępniana etapami. Harmonogram udostępnienia głównych e-usług projektu: - e-konto komornika sądowego - I kwartał 2021 r. - e-konto notariusza - I kwartał 2021 r. - e-konto płatnika - II kwartał 2021 r. - e-konto pełnomocnika - I kwartał 2022 r. - e-konto podatnika - I kwartał 2022 r.

Rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT

Zmiany w Tax Free czyli wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów (przez wprowadzenie kas online), przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym. Zmiany w WIS to korzystne dla podatników rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Wprowadzamy ograniczenie ochrony WIS, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. Wyłączamy wydanie WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Podatnik będzie oczywiście informowany o tym w trybie decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowej. Zmiany w nowym JPK_VAT pozwolą na stosowanie przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT. Za wprowadzeniem w zakresie kar za błędy w ewidencji odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przemawia celowość zapewnienia jednolitości procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT. Rozwiązanie zapewni tym samym większą przejrzystość i pewność prawa dla przedsiębiorców. Zaproponowano wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. Zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dotyczą zdarzających się przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Taka sytuacja występuje przykładowo przy realizacji zajęcia wierzytelności. Proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Zaproponowana zmiana objęłaby również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami VAT. Zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT, w tym m.in. z uwagi na pojawiąjące sią wątpliwości pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, proponuje się rezygnację z zamieszczania numerów PESEL w wykazie. Wprowadzenie zmian doprecyzowujących i redakcyjnych w zakresie przepisów dotyczących stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych, czy w zapisach załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT) istotnie ułatwi podatnikom praktyczne stosowanie prawa przez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

Przypominamy, że formę opodatkowania można zmienić do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku. Do końca 2018 roku obowiązywała zasada zmiany formy opodatkowania do 20. stycznia, jednak ten warunek został zastąpiony nowym zapisem. Dzięki temu jeśli pierwszy przychód w roku osiągniemy w styczniu, formę opodatkowania zmienić możemy do 20. lutego, analogicznie pierwszy osiągnięty przychód w marcu sprawi, że decyzję o formie opodatkowania możemy podjąć do 20. kwietnia.

Formy opodatkowania najmu prywatnego

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania. Nie zmieniła się zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal
Biuro Rachunkowe PRIMA - księgowość w dobrych rękach
Warszawa, ul. Piastowska 5Źródło:
Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).
Ministerstwo Finansów
Nowe wysokości wynagrodzenia i stawki godzinowej określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Monitor Polski z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmiany w rozliczaniu przez sprzedawców i nabywców faktur korygujących- art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-oraz-rozwiazania-doprecyzowujace-niektore-konstrukcje-vat-w-konsultacjach-publicznych
https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5514,Odpowied ź%20DWR%20do%20PIBR.pdf


TAGI: zmiany przepisów 2021 . zmiany 2021 podatki . zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2021 . podatki 2021 stawki . nowe przepisy 2021 . split payment 2021 . biała lista podatników VAT . kwartalne rozliczanie VAT 2021 rok . rachunek podatkowy . porady księgowe warszawa . księgowość Ursus . PPK . Pracownicze Plany Kapitałowe od kiedy . zus 2021 dla nowych firm . MAŁY ZUS PLUS ZASADY . mały zus plus kwoty składek . mała działalność gospodarcza plus . BREXIT 2021 . zmiany w rachunkowości 2021 . zmiany w przepisach księgowych 2021

Dodano 07-01-2021

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024