NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

TERMINY PODATKOWE I KSIĘGOWE W 2021 ROKU

Artykuł dodano 07-01-2021

TERMINY PRZEKAZYWANIA DEKLARACJI I SPRAWOZDAŃ

20.01.2021
- złożenie PIT-16 - wniosek o zastosowanie karty podatkowej

1.02.2021
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-4R i PIT-8AR za 2020 r.
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-11 i PIT-8C za 2020 r.
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-40A/11A
- złożenie PIT-16A (deklaracja rozliczająca kartę podatkową)

1.03.2021
- przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2020 r.
- złożenie PIT-28 i PIT-28S (najem i działalność opodatkowana ryczałtem)

31.03.2021
- złożenie CIT-8 TERMIN PRZESUNIĘTY NA 30.06!!
- zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. w przypadku, gdy rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym TERMIN PRZESUNIĘTY NA 30.06!!

30.04.2021
- roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
Wg art. 45 ust. 1 ustawy o PIT w/w zeznanie roczne należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że w poprzednich latach możliwe było rozliczenie podatkowe roczne bez wpłacania zaliczki za grudzień. Według aktualnego stanu prawnego dopiero w PIT rocznym mamy możliwość np. rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, odliczenia dzieci, rozliczenia darowizn, czy wpłat na IKZE. Płacąc zatem zaliczkę za grudzień nie możemy uwzględnić powyższych odliczeń, może więc powstać nam nadpłata w podatku dochodwym.

15.06.2021
- ostateczny termin udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni (jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje 30 czerwca 2021 r.): – rocznego sprawozdania finansowego, – sprawozdania z działalności jednostki, – sprawozdania z badania biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania), – sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub organu administracyjnego (dotyczy tylko spółek akcyjnych)

30.06.2021
- złożenie zeznania CIT za 2020 r. i zapłatę podatku - zmiana zatwierdzona dnia 26.03.2021
- termin sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. - zmiana zatwierdzona dnia 29.03.2021
- ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający w jednostkach, w których okres rozliczeniowy odpowiada rokowi kalendarzowemu

30.09.2021
W związku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy mają więcej czasu na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a następnie jego złożenie do KRS. Dla większości spółek (z wyjątkiem tych podlegających ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym) terminy zostały przedłużone o 3 miesiące. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za 2021 rok, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy:
sporządzić i podpisać do 30 czerwca 2021 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
zatwierdzić do 30 września 2021 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli nie później niż do 15 października 2021 roku.

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

UWAGA. Przypominamy, że formę opodatkowania można zmienić do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku. Do końca 2018 roku obowiązywała zasada zmiany formy opodatkowania do 20. stycznia, jednak ten warunek został zastąpiony nowym zapisem. Dzięki temu jeśli pierwszy przychód w roku osiągniemy w styczniu, formę opodatkowania zmienić możemy do 20. lutego, analogicznie pierwszy osiągnięty przychód w marcu sprawi, że decyzję o formie opodatkowania możemy podjąć do 20. kwietnia.

Formy opodatkowania najmu prywatnego

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania. Nie zmieniła się zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Przesunięcie terminów określonych w ustawie o rachunkowości


Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-okreslonych-w-ustawie-o-rachunkowosci2
Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).
Ministerstwo Finansów
Nowe wysokości wynagrodzenia i stawki godzinowej określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Monitor Polski z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmiany w rozliczaniu przez sprzedawców i nabywców faktur korygujących- art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-oraz-rozwiazania-doprecyzowujace-niektore-konstrukcje-vat-w-konsultacjach-publicznych
https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5514,Odpowied ź%20DWR%20do%20PIBR.pdf


TAGI: zmiany przepisów 2021 . zmiany 2021 podatki . zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2021 . podatki 2021 stawki . nowe przepisy 2021 . split payment 2021 . biała lista podatników VAT . kwartalne rozliczanie VAT 2021 rok . rachunek podatkowy . porady księgowe warszawa . księgowość Ursus . PPK . Pracownicze Plany Kapitałowe od kiedy . zus 2021 dla nowych firm . MAŁY ZUS PLUS ZASADY . mały zus plus kwoty składek . mała działalność gospodarcza plus . BREXIT 2021 . zmiany w rachunkowości 2021 . zmiany w przepisach księgowych 2021

Dodano 07-01-2021

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021