NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > ZMIANY W PODATKACH

Limity podatkowe i księgowe w 2023 roku

Artykuł aktualny na dzień 25-07-2024

8,70 zł - limit wartości odsetek od zaległości podatkowych, poniżej którego odseki nie są należne do wpłaty (nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej)

22,80 zł - minimalna stawka godzinowa umowa zlecenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. będzie to kwota 23,50 zł

1 000,00 zł – kwota graniczna zaliczki podatkowej na PIT i CIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku zgodnie z art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT

2 700,00 zł - limit przychodu działalności nierejestrowanej od lipca 2023 roku - 75% minimalnego wynagrodzenia zgodnie z ustawą deregulacyjną podpisaną przez Prezydenta RP w kwietniu 2023 roku

3 490,00 zł - kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca od 1 stycznia–30 czerwca 2023 r. Następnie będzie to kwota 3600,00 zł

6 935,00 zł – kwota prognozowanego na rok 2023 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 60% tej kwoty stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP

10 200,00 zł - limit możliwej do odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

15 000,00 zł maksymalna wartość transakcji gotówkowych między firmami. Kwota ta dotyczy także transakcji określonych towarów i usług, po której przekroczeniu należy stosować split payment- metodę podzielonej płatności
...czytaj więcej

20 000,00 zł - kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej....czytaj więcej

30 000,00 zł - roczna kwota wolna od podatku (obowiązująca od 01.01.2022 roku)

50 000,00 zł - limit kwotowy transakcji WNT. Jeśli podatnicy zwolnieni z VAT nabywają towary z Unii Europejskiej i nie przekroczą limitu, nie mają obowiązku rejestracji w VAT-UE.

53 000,00 zł - limit kwotowy ulgi termomodernizacyjnej odliczonej w PIT rocznym

85 528,00 zł - kwota graniczna zwolnienia z podatku dochodowego dochodow osób poniżej 26 roku życia, pracujących emerytów niepobierających emerytury, osób powracających z zagranicy (tzw. ulga na powrót) oraz rodziców conajmniej 4 dzieci

100 000,00 zł - kwota jednorazowej amortyzacji wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT zgodnie z art. 22k ust. 14. ustawy o pdof i pdop

120 000,00 zł - kwota graniczna pierwszej skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego

150 000,00 zł limit amortyzacji samochodów osobowych innych niż elektryczne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów w 2023 r. Od 2026 roku limity mają wynosić: 150 000 zł – w przypadku samochodu osobowego, którego emisja CO2 z silnika spalinowego wynosi mniej niż 50 g na kilometr; 100 000 zł – w przypadku samochodu osobowego, którego emisja CO2 z silnika spalinowego wynosi więcej niż 50 g na kilometr;

200 000,00 zł limit zwolnienia podmiotowego w VAT - kwota roczna obrotu (przychodów netto). U podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku wartość sprzedaży liczona jest proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. ...czytaj więcej

225 000,00 zł limit kosztów amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych oraz napędzanych wodorem zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w 2023 r. zgodnie z art. 23. pkt 1 ust. 4 lit. a Ustawy o pit

241 000,00 zł (równowartość 50 tys. euro, kurs z 3.10.2022) - limit jednorazowej amortyzacji dla firm posiadających status małego podatnika i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych- z wyłączeniem samochodów osobowych. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła przekroczyć 230 000 zł.

500 000,00 zł – minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

965 440,00 zł - limit przychodów za rok 2022 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 r. Limit ten do końca 2020 roku wynosił 25 000 euro.

5 000 000,00 zł strata z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym

5 793 000,00 zł (równowartość 1 200 000 euro wg kursu średniego NBP na 3.10.2022 r.)
- graniczna wartość sprzedaży brutto za 2022 rok, poniżej której podatnik ma w 2023 roku status MAŁEGO PODATNIKA VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT UWAGA! OBOWIĄZUJE TYLKO DO CZERWCA 2023. OD LIPCA KWOTA LIMITU MAŁEGO PODATNIKA VAT WZROSŁA DO 2 MLN EURO, CZYLI 9 654 000 zł

9 654 000,00 zł (2 mln euro wg kursu średniego NBP na 3.10.2022 r. zaokr. do tys.)
- limit przychodów brutto (z podatkiem VAT należnym) za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za MAŁEGO PODATNIKA PIT i CIT w 2022 r. Mali podatnicy w związku z nabyciem środka trwałego zaliczanego do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych mają prawo do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie; przy spełnieniu dodatkowych warunków korzystają z niższej stawki 9% CIT; mogą płacić kwartalne zaliczki na podatki.
Podatnicy spełniają w 2022 r. definicję małych podatników jeśli ich przychód w 2021 r. nie przekroczył kwoty 9 188 000 zł brutto. Podatnicy będą małymi podatnikami w 2023 r. jeśli ich przychód w 2022 r. nie przekroczy kwoty 9 654 000 zł brutto.

9 654 400 zł - limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., jeżeli ich przychody za 2022 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października - 3 października 2022 r wyniósł 4,8272 zł/euro.

9 654 400 zł (równowartość 2 mln euro wg kursu NBP na dzień 3.października 2022r.) - górny limit przychodów za rok 2022 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2023 r. Limit ten do końca 2020 roku wynosił 250 000 euro. W 2021 został podniesiony w związku z reformą podatkową tzw. "Polskim Ładem", aby więcej podtników mogło skorzystać z prostszej formy ryczałtowego rozliczania się z podatku.

Możliwość ze skorzystania z 9% stawki CIT w 2022 roku
Stawkę 9% CIT będą stosować firmy:
- rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej - w pierwszym roku działalności;
- mające status MAŁEGO PODATNIKA, czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego wyniosły poniżej 9 654 000 zł brutto - z podatkiem VAT należnym (2 mln euro przelicznik z 3 października 2022 zaokrąglone do tysiaca zł)
- jeśli ich bieżące przychody, inne niż z zysków kapitałowych, nie przekroczą w ciągu roku limitu X netto, czyli bez należnego VAT (2 mln euro przelicznik z pierwszego dnia roboczego 2023 r.).

UWAGA! Pułap dotyczący bieżących przychodów jest liczony bez VAT (netto), a ten, który dotyczy przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto). Jest też inna różnica – limit bieżący odnosi się do przychodów innych niż zyski kapitałowe, a ubiegłoroczny odnosi się do przychodów ze sprzedaży.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane są do badania sprawozdania finansowego za 2021 r. przez biegłego rewidenta, jeśli spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
50 osób - liczba pracowników- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
11 498 500 zł (2.500.000 euro) – kwota graniczna sumy aktywów bilansu
22 997 000,00 zł (5.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów


Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR


Stawki odsetek

10,25% w stosunku rocznym - stawka odsetek ustawowych
Stawka odsetek za opóźnienie 12,25% w stosunku rocznym
Stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym* 16,75% w stosunku rocznym (od 1.01. do 30.06.2023 r.)
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych
Stawka podstawowa 16,5%


Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Dodano 27-12-2022


TAGI: limity podatkowe 2023 . kwoty graniczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej 2023 rok . mały podatnik vat 2023 . prowadzenie ksiąg rachunkowych od jakiej kwoty . limit do ksiąg rachunkowych 2023 . limit na pełne księgi 2023 . limit pełna księgowość 2023 . rozliczenie straty podatkowej cit 2023 . rozliczenie straty z lat ubiegłych 2023 . zwolnienie podmiotowe z vat 2023 . zwolnienie z kasy fiskalnej 2023 . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . ryczałt ewidencjonowany limit 2023 . ryczałt ewidencjonowany 2023 . Dla kogo CIT 9 proc. . Limity za rok 2023 . Warunki korzystania z 9% stawki CIT . Prawo do 9% stawki CIT - po zmianach

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024