NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > SKŁADKI ZUS >

Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2023 r.

Artykuł aktualny na dzień 25-07-2024

PIERWSZE SZEŚĆ PEŁNYCH MIESIĘCY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności płacimy tylko składkę zdrowotną, nie podlegamy pod składki społeczne ani Fundusz Pracy i FGŚP. Wysokość składki zdrowotnej zależy od formy prowadzonej działalności. W ryczałcie jest to stała kwota w zależności od pułapu przychodu; firmy opodatkowane na skali podatkowj opłacać będą 9% przychodu, działalności na podatku liniowym zapłacą 4,9% przychodu. (dokładne opisy znajdują się poniżej)

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE

Po pełnych sześciu miesiącach możemy korzystać z małych składek ZUS przez 2 lata prowadzenia firmy. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają składki od kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
W tym okresie obowiązkowe są do wpłaty:
- ubezpieczenia społeczne
- ubezpieczenie zdrowotne.
Nie opłacamy Funduszu Pracy i FGŚP.

Ponieważ wynagrodzenie minimalne zmieni się w ciągu roku, dwa razy zmienią się także składki ZUS:

Za okres styczeń–czerwiec 2023 r. składki społeczne Małego ZUS - podstawa wymiaru to 1047 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie wynosi 3490,00 zł) :
Rodzaj ubezpieczenia Kwota składki
(w zł)
ubezpieczenie społeczne
bez chorobowego 305,61 zł
z chorobowym 331,26 zł
emerytalne 204,37
rentowe 83,76
chorobowe - dobrowolne 25,65
wypadkowe 17,48

Składki społeczne małego ZUS za okres lipiec–grudzień 2023 r. - podstawa wymiaru to 1080,00 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w tym okresie wynosi 3600,00 zł)
Rodzaj ubezpieczenia Kwota składki
(w zł)
ubezpieczenie społeczne
bez chorobowego 315,26 zł
z chorobowym 341,72 zł
emerytalne 210,82
rentowe 86,40
chorobowe - dobrowolne 26,46
wypadkowe 18,04

ZUS SPOŁECZNY OD DOCHODU "MAŁY ZUS PLUS"

Po spełnieniu pewnych warunków takich jak przychód nieprzekraczający w poprzednim roku kalendarzowym kwoty 120 000 zł (lub od kwoty ustalonej proporcjonalnie względem liczby dni prowadzenia działalności w danym roku), możemy zarejestrować się do tzw. Małego ZUS Plus. Wtedy kwoty składek społecznych są liczone proporcjonalnie do dochodu za rok poprzedni. Fundusz Pracy i FGŚP naliczany jest bądź nie w zależności od dochodu. Składka zdrowotna nadal jest liczona według nowych zasad. Termin zgłoszenia do Małego ZUS Plus z kodem 05 90 00 - od nowego roku - do 31.stycznia, jeśli w ciągu roku skończymy preferencyjne składki i chcemy zacząć korzystać z małego ZUS plus, zgłosić się należy w ciągu 7 dni. ...czytaj więcej Małym ZUS Plus

SKŁADKI SPOŁECZNE BEZ ULG - DUŻY ZUS

Składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą obliczane są na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2023 r. wynosi 6935,00 zł .

Podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czylli kwota 4161,00 zł. Kwoty składek ZUS dla osób niekorzystających z ulg wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia Kwota składki
(w zł)
razem ubezpieczenia społeczne
bez chorobowego: 1214,60 zł
z chorobowym: 1316,54 zł
emerytalne 812,23
rentowe 332,88
chorobowe - dobrowolne 101,94
wypadkowe 69,49
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 101,94
RAZEM SKŁADKI Z CHOROBOWYM 1418,48
RAZEM SKŁADKI BEZ CHOROBOWEGO 1316,54


SKŁADKA ZDROWOTNA

Kwota składki zdrowotnej zależna jest od formy opodakowania działalności gospodarczej.

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - SKŁADKA ZDROWOTNA

Ryczałt oskładkowany jest w zależności od przychodu firmy. Podstawą do naliczania składki zdrowotnej w ryczałcie jest 9% kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysków, która wynosi 6965,94 zł. Są trzy pułapy przychodów:
1. do 60 tys. przychodu rocznie - składka wynosi 9% z 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 376,16 zł
2. przychód od 60 tys. do 300 tys. - kwota składki zdrowotnej wynosi 9% ze 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 626,93 zł
3. jeśli przychód przekracza 300 tys. - składka wyniesie 9% ze 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 1128,48 zł.
Wybór sposobu naliczania składki W składanej deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2023 r. należy zadeklarować sposób naliczania składki zdrowotnej. Są dwie możliwości - składka wyliczana na podstawie dochodu z roku poprzedniego bądź składka na podstawie dochodu za bieżący rok.

2. SKALA PODATKOWA I PODATEK LINIOWY - SKŁADKA ZDROWOTNA

Dla osób, które prowadzą działalność i stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego - podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania tych przychodów, dodatkowo pomniejszona o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

SKŁADKA ZDROWOTNA - SKALA PODATKOWA

W przypadku skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.
Składki zdrowonej w żaden sposób nie odliczamy.

SKŁADKA ZDROWOTNA - PODATEK LINIOWY

Przedsiębiorcy będący na podatku liniowym zapłacą 4,9% dochodu i mają możliwość zaliczenia zapłaconej składki w koszty podatkowe.
Limit odliczonej składki zdrowotnej wynosi w 2023 roku 10 200,00 zł.

Minimalna miesięczna wartość składki zdrowotnej w 2023 roku wyniesie 314,10 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.490 zł). Rok składkowy liczony jest od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Składkę zdrowotną liczymy na podobnych zasadach jak podatek dochodowy - narastająco od początku roku. Nawet jeśli w jednym miesiącu nie osiągniemy dochodu, płacimy składki od podstawy minimalnej, natomiast w kolejnym miesiącu osiągając dochód nie uwzględniamy naszej płatności od kwoty minimalnej, tylko od realnej wartości dochodu, przez co nadpłacamy składkę w ciągu roku. Dopiero rozliczając cały rok ustalamy dochód i zapłacone składki i po podsumowaniu dowiadujemy się o nadpłacie bądź o obowiązku dopłaty.

3. WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z O.O., OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE - SKŁADKA ZDROWOTNA

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6732,95 (100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 4 kwartale 2022). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, czyli 605,97 zł.

4. KARTA PODATKOWA - SKŁADKA ZDROWOTNA

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 314,10 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki, czyli minimalne wynagrodzenie).

Składki ZUS emeryta prowadzącego działalność gospodarczą

Osoba będąca na emeryturze prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą płaci składkę ZUS zdrowotną w zależności od formy opodatkowania. Jeśli jest to:
- skala podatkowa (zasady ogólne) - składka zdrowotna wynosi 9% dochodu za miesiąc poprzedni, nie mniej niż 314,10 zł
- podatek liniowy - - składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu za miesiąc poprzedni, nie mniej niż 314,10 zł
- ryczałt - przychód do 60 tysięcy rocznie - składka wynosi x zł miesięcznie
- ryczałt - przychód od 60 tys. do 300 tys. - kwota składki zdrowotnej wynosi x zł miesięcznie
- ryczałt - jeśli przychód przekracza 300 tys. kwota składki to x zł miesięcznie.
... czytaj więcej o działalności gospodarczej na emeryturze.

NOWY TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK OD LUTEGO 2022

Nowy termin do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek – do 20 dnia następnego miesiąca, będzie obowiązywał począwszy od składek należnych za styczeń 2022 r.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych

Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Zwolnienie ze składania dokumentów będzie dotyczyło tylko:
• duchownych,
• osób składających dokumenty za nianie oraz
• osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Różnicę do dopłaty w wyliczeniach składek miesięcznych i rocznych musimy dopłuregulować w terminie opłacania składek za luty, czyli do 20 marca danego roku. Jeśli będzie opóźnienie płatności, zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Jeśli różnica wyjdzie na korzyść podatnika, można zwrócić się do ZUS o zwrot nadpłaty. W poradniku ZUS czytamy:

"Gdy suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłaciłeś za poszczególne miesiące, będzie wyższa niż roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy, będzie Ci przysługiwał zwrot składki. Będzie to różnica między sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłaciłeś za poszczególne miesiące tego roku, a roczną składką ustaloną od rocznej podstawy. Wniosek o zwrot będziesz mógł złożyć od 15 lutego do 31 maja i tylko w formie elektronicznej – za pośrednictwem PUE ZUS. Nie będziemy rozpatrywać wniosków złożonych po tym terminie. Przepisy nie przewidują zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez ZUS z urzędu."

Na jakie konto wpłacać składki ZUS? Kliknij tutaj jeśli chcesz sprawdzić swój numer rachunku składkowego ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2022 r. (reforma)
Dodano 27-01-2022


Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2021 r.
Dodano 20-01-2021


Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2020 r.
Dodano 22-01-2020


Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2018 roku
Dodano 29-01-2018


Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2017 roku
Dodano 01-01-2017


Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2016 roku
Dodano 01-01-2016


Preferencyjne stawki ZUS – dla kogo mały ZUS? + cenna rada
Dodano 01-01-2017


Źródło:
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1014).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).

obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238 dotyczące wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu w roku 2023
Dodano 27-12-2022

TAGI: wysokość składek zus 2023 . zus 2023 działalność gospodarcza . składka zdrowotna 2023 . SKŁADKI ZUS 2023 TABELA . składki zus dla przedsiębiorców 2023 . zus 2023 dla nowych firm . MAŁY ZUS PLUS ZASADY . mały zus plus kwoty składek . mała działalność gospodarcza plus . składki zus 2023 dla przedsiębiorców . Składki ZUS 2023 działalność gospodarczą . ZUS 2023 dla przedsiębiorców . składki zus 2023 tabela . emeryt działalność gospodarcza składka zdrowotna . emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki zus 2023

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024