NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI
Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Artykuł ten został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
zaktualizowany zgodnie z nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020r.


Ustawa zwana tarczą antykryzysową wprowadziła możliwość uzyskania dofinansowania do działalności z powiatowego urzędu pracy. Dofinansowanie to jest świadczeniem miesięcznym wypłacanym przez trzy miesiące.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Warto zaznaczyć, że o tę pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający jednoosobową działalność, inne formy prawne zostały wykluczone.

SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Wyliczenia mogą być rozpoczęte w trakcie miesiąca kalendarzowego- wtedy za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Ustawa przewiduje minimalny spadek obrotu, który upoważnia firmy do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Wynosi on co najmniej 30% w porównaniu do dwóch tych samych miesięcy w roku poprzednim.

FIRMY MUSZĄ WIĘC WYKAZAĆ SPADEK OBROTÓW
W DWÓCH ANALOGICZNYCH MIESIĄCACH ROK DO ROKU
O MINIMALNEJ WARTOŚCI 30%

PRZYKŁAD. Firma osiągnęła następujące przychody:
   kwota przychodu    kwota przychodu
 styczeń 2019  13.000,00 zł  styczeń 2020  16.000,00 zł
 luty 2019  14.000,00 zł  luty 2020  15.000,00 zł
 marzec 2019  15.000,00 zł  marzec 2020   9.000,00 zł
 kwiecień 2019  16.000,00 zł  kwiecień 2020    6.000,00 zł

Czy firma może ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli przyjmiemy, że przedsiębiorca chce złożyć wniosek w kwietniu, analizujemy miesiące luty i marzec rok do roku. Firma uzyskała przychody w lutym i marcu 2019 łącznie w kwocie 29.000,00 zł, natomiast w lutym i marcu 2020 roku uzyskała łączny przychód w kwocie 24.000,00 zł.
W działalności nastąpił spadek obrotów gospodarczych o 17%, nie ma więc możliwości uzyskania dofinansowania.

Jeśli przyjmiemy, że firma chce złożyć wniosek w maju, analizujemy miesiące marzec i kwiecień rok do roku. Firma uzyskała przychody w marcu i kwietniu 2019 łącznie w kwocie 31.000,00 zł, natomiast w marcu i kwietniu 2020 roku uzyskała łączny przychód w kwocie 15.000,00 zł.
W działalności nastąpił spadek obrotów gospodarczych o 52%, przedsiębiorca może więc ubiegać się o dofinansowanie.


SPADEK OBROTÓW A KWOTY DOFINANSOWAŃ

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń uzależnione są od wartości procentowej spadku obrotów. Dofinansowanie obejmuje firmy które osiągnęły:

1) spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości 1300,00 zł miesięcznie (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
2) spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości 1820,00 zł miesięcznie (70% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
3) spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości 2340,00 zł miesięcznie (90% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku.


CZAS PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Nowelizacja zniosła obowiązek składania przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Nowelizacją ustawy zniesiono dalszy obowiązek, jakim było prowadzenie działalności po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi otrzymywania środków. Jeśli więc pracodawca otrzymał dofinansowanie na 3 miesiące od kwietnia, będzie zobowiązany do prowadzenia działalności do kwietania.

W przypadku niedotrzymania powyższego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Co zawiera wniosek?
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych;
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art. 15zzc
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

Aktualizacja: 19-04-2020
Dodano: 02-04-2020


TAGI: TARCZA ANTYKRYZYSOWA . ustawa tarcza projekt . tarcza antykryzysowa szczegóły . DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW . SPECUSTAWA . pomoc dla firmy koronawirus . ulga dla firm covid

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021