NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0-
ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Artykuł ten został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
zaktualizowany zgodnie z nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020r.


Ustawodawca przewidział zwolnienie z opłacania składek ZUS dla firm na trzy miesiące - za marzec, kwiecień i maj. Zwolnienie obejmuje składki właściciela, osób współpracujących i pracowników. Nie jest to odroczenie ani przesunięcie w czasie składek ZUS. Jeśli przedsiębiorca kwalifikuje się do uzyskania zwolnienia, jego składki za trzy miesiące są finansowane z budżetu państwa. W tym czasie osoby ubezpieczone nadal podlegają pod swoje ubezpieczenia.

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje w miesiącach kwiecień - czerwiec 2020 r., ponieważ obejmie składki za miesiące marzec-maj.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Ustawodawca umożliwił umorzenie składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 roku przedsiębiorców oraz osoby uzyskujące przychody z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło, agencyjna). Przedsiębiorców podzielono na dwie grupy- osoby zatrudniające pracowników i tzw. samozatrudnionych, czyli osoby opłacające składki tylko za siebie.

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY PRACOWNIKÓW
– WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI PO NOWELIZACJI USTAWY

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”,

Nowelizujący ustawę dodali poniższy zapis:
„1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.


Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

Ustawodawca w przywołanych przepisach nie rozróżnił formy prawnej działalności. Określił, że zwolnienie obejmuje "płatnika składek", co oznacza, że ze zwolnienia może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, ale także spółka z o.o, spółka jawna, spółka cywilna- wszystkie formy prawne działalności.

Z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwalnia się przedsiębiorcę, który: prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (nowelizacja- poprzednia ustawa przewidywała termin 1 lutego 2020).

PRZEDSIĘBIORCY OPŁACAJĄCY SKŁADKI WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE – WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI - BEZ ZMIAN W NOWELIZACJI

Zwalnia się z obowiązku opłacenia składek za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:
- prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r. oraz
- przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż kwota 15.681,00 zł, czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.

SPOSÓB UZYSKANIA ZWOLNIENIA

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. uzyskiwane jest na wniosek, który płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:
1) dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
2) dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników - oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
4) podpis wnioskodawcy.

Oświadczenie płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU DO ZUS

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WNIOSEK DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZUS

Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku bez wychodzenia z domu, elektronicznie za pośrednictwem portalu ZUS. Po złożeniu wniosku w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymamy informację o jego złożeniu.

Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona.

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art. 31zo, art. 31zp, art. 31zq

Aktualizacja: 19-04-2020
Dodano: 01-04-2020


TAGI: TARCZA ANTYKRYZYSOWA . ustawa tarcza projekt . tarcza antykryzysowa szczegóły . zwolnienie ze składek ZUS . umorzenie składek ZUS . KTO NIE PŁACI ZUS TARCZA ANTYKRYZYSOWA . 2080 zł pomoc rządu . świadczenie postojowe ustawa . ŚWIADCZENIE POSTOJOWE dla przedsiębiorcy .

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021