PRIMA S.C.
NIP: 527 22 45 391

Biuro rachunkowe Warszawa Ursus

Zapraszamy do kontaktu!

Aktulaności prawno-księgowe obowiązujące od 2020 roku

Jak co roku przygotowałyśmy zbiorczy artykuł, w którym naświetlamy zmiany prawno-księgowe obowiązujące w 2020 roku. Zmian jest bardzo dużo- poza podwyżkami płac i ZUS, ustawodawcy wprowadzili nową formę działalności gospodarczej, zmienili zasady wystawiania faktur do paragonów, utworzyli nowe zasady naliczania składek ZUS oraz włączyli realne sankcje za niodpowiednie wykonywanie przelewów między firmami. Jak nie zgubić się w gąszczu nowych przepisów? Zapraszamy do lektury.

Płaca minimalna 2020 rok

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 2600 zł i będzie o 350 zł wyższe od obowiązującego w 2019 r. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników ani zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r. mają prawo, podobnie jak pracownicy, do minimalnego wynagrodzenia, ale w postaci gwarancyjnej stawki za godzinę wykonania zlecenia/świadczenia usług (art. 1 pkt 1a-1b i art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W 2020 r. stawka godzinowa przysługująca tym osobom nie będzie mogła być niższa od 17 zł brutto za godzinę pracy. Zatem będzie o 2,30 zł wyższa od stawki obowiązującej w 2019 r. (14,70 zł brutto).

„Mały ZUS plus” – składki ZUS proporcjonalne do przychodu

Mały ZUS Plus to rozszerzenie dotychczas funkcjonującego Małego ZUS-u, który od początku 2019 r. pozwolił najmniejszym przedsiębiorcom opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, proporcjonalnie do wysokości przychodu osiągniętego przez nich w roku wcześniejszym - obejmowało małe firmy, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia -za rok 2019 jest to kwota 67500,00 zł. Teraz będzie to 120 tys. złotych. Od lutego 2020 roku rząd proponuje przedsiębiorcom "mały ZUS plus" obejmie działalności gospodarcze, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 000 zł (lub od kwoty ustalonej proporcjonalnie względem liczby dni prowadzenia działalności w danym roku). Ustawa wchodzi w życie od 1. lutego 2020 r. Osoby podlegające w 2019 roku pod mały ZUS zależny od przychodu w styczniu nie muszą rejestrować się ponownie, natomiast przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczy 120000,00 zł mogą od lutego liczyć na niższą kwotę comiesięcznej składki ZUS.

Wysokość składek ZUS w 2020 roku
Dodano 22-01-2020


Mikrorachunek podatkowy do wpłaty PIT, CIT i VAT

Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się sposób opłacania podatku dochodowego i VATu. Dotychczas podatki te płacone są na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Od stycznia każdy podatnik będzie miał nadany indywidualny rachunek podatkowy, zwany mikrorachunkiem podatkowym, z którego opłacać będzie przelewy podatkowe. Obowiązek korzystania z mikrorachunku podatkowego będą mieli zarówno podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nieprowadzące takiej działalności. Ministerstwo udostępniło na swojej stronie internetowej generator umożliwiający sprawdzenie numeru swojego mikrorachunku podatkowego, znajduje się on pod tym linkiem. Przy przelewie, po wpisaniu mikrorachunku podatkowego, jako Urząd Skarbowy pojawia się Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ponieważ urząd w Bydgoszczy został wyznaczony do rozliczania mikrorachunków i dlatego jego dane pojawiają się na przelewie. Pojawiły się wątpliwości, czy jedna osoba, która prowadzi działalność a także wpłaca podatek jako osoba prywatna np. z najmu prywatnego mieszkania powinna wygenerować dwa mikrorachunki. Odpowiedź jest zawarta w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.), zgodnie z którą osoba prowadząca działalność powinna posługiwać się tylko i wyłącznie numerem NIP, natomiast osoba nieprowadząca firmy powinna wygenerować mikrorachunki według swojegu numeru PESEL.

PIT za 2019 rok - nowe terminy składania zeznań podatkowych

Ministerstwo Finansów dnia 31.12.2019 poinformowało, że zmienia się termin złożenia zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Okazuje się jednak, że zeznanie podatkowe można złożyć przed tym terminem, jednak PITy dostarczone wcześniej będą uznane za złożone od 15 lutego a zatem termin zwrotu nadpłaty podatku będzie liczony od 15 lutego. Przypominamy, że urząd ma 45 dni na zwrot podatku. Zmienił się również termin składania PIT-28 za 2019 rok - można go złożyć tylko od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Stawka podatku 17% zamiast 18%

Od 1 stycznia 2020 r. podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (do kwoty rocznego dochodu 85 528 zł) wynosi 17%. Co prawda w tej wysokości była stosowana do dochodów uzyskanych już w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r., jednak w pełnym rozliczeniu za 2019 r. stawka podatku dla pierwszego progu podatkowego wynosi 17,75%. Stawka podatku przewidziana dla II progu podatkowego w 2020 r. nie zmienia się i nadal wynosi 32% podstawy opodatkowania.

Sankcje w VAT dot. Białej Listy Podatników

Przypominamy, że od listopada 2019 r. zaczął funkcjonować wykaz firm zawierający numery firmowych rachunków bankowych, zwany białą listą podatników. Przy dokonywaniu płatności, których wartość przekracza kwotę 15.000 zł, nałożony został obowiązek sprawdzania numeru rachunku bankowego kontrahenta wykazanego na białej liście. Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy określające sankcje dla podatników dokonujących płatności na rachunki spoza białej listy podatników VAT. Oznacza to, że jeśli na fakturze podany jest inny numer bankowy, mamy obowiązek zapłaty na rachunek widniejący na białej liście. Fakto dokonania przelewu na konto spoza wykazu należy w ciągu 3 dni zgłosić do urzędu skarbowego, bowiem skutki takiej sytuacji mogą skończyć się sankcjami. Pierwsza z określonych przepisami ustaw o podatku dochodowym sankcji polega na wyłączeniu wydatku z kosztów podatkowych. Sankcje będą przewidywać również dodawane przepisy art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej: podatnicy będą odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na ich rzecz dostawę towarów lub to świadczenie usług

Faktura wystawiana tylko do paragonu z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r., gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę z NIP kupującego tylko wtedy, gdy NIP ten był podany na paragonie. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. To powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.
PPK są wprowadzane stopniowo – zależnie od liczby zatrudnionych osób. Docelowo PPK mają się pojawić w każdym podmiocie, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Kiedy firmy muszą tworzyć PPK?
- Od 1 lipca 2019 r. - Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób wg stanu na 31.12.2018 r.
- Od 1 stycznia 2020 r. - Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób wg stanu na 30.06.2019 r.
- Od 1 lipca 2020 r. - Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób wg stanu na 31.12.2019 r.
- Od 1 stycznia 2021 r. - Pozostałe podmioty zatrudniające.
Przykładowo dla kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku czyli 2600,00 zł brutto, wpłaty z tytułu PPK wyniosą: wpłata podstawowa pracowników 2%: 52,00 zł oraz wpłata podstawowa pracodawcy 1,5%: 39,00 zł, kwota podatku dochodowego naliczona od wpłat finansowanych przez pracodawcę 7,00 zł.

Pakiet przyjazne prawo - prawo do błędu dla nowych firm

Prawo do popełnienia błędu - przedsiębiorca, gdy popełni błąd, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna, nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziane są pewne ograniczenia, w tym: popełnianie naruszeń po raz kolejny czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ). Rozwiązanie może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Jest wzorowane na doświadczeniach Francji i Litwy.

Pakiet przyjazne prawo - sukcesja przedsiębiorstwa

Od 2020 roku pojawiły się ułatwienia sukcesji przedsiębiorstw, które obejmują zasady przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG; możliwość powołania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela (gdy przedsiębiorstwo należy do przedsiębiorcy i małżonka); rozszerzenie katalogu przedmiotów zapisu windykacyjnego o ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, z jednoczesnym poszanowaniem zasad zmiany wspólnika w spółce osobowej z Ksh.

Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych

Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele pomniejszą podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności w przypadku, w którym wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Z kolei dłużnicy będą mieli obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania. Celem wprowadzonego rozwiązania jest motywowanie dłużników do zapłaty należności. Ulga na złe długi zostanie wprowadzona zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i fizycznych i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Kluczowe rozwiązania nowej ustawy:
- Skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi).
- Skrócenie – do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca (tzw. transakcja asymetryczna).
Wzrosną także o 2 punkty procentowe odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych- od 2020 roku wynoszą 11,5 proc. Chodzi o to, aby kredytowanie się kosztem firm przez opóźnianie uiszczenia wynagrodzenia było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego.
Zróżnicowanie wysokości rekompensat za koszty odzyskiwania należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą wyznaczone trzy progi:
40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.
Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i podatnicy CIT, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą corocznie przekazywać ministrowi ds. gospodarki (MR) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.). Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne.

Nowy plik JPK ma zastąpić deklarację VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację i ewidencję. Jeden plik ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane 18 października 2019 r.

Prosta spółka akcyjna - nowa forma prowadzenia działalności pozarolniczej

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. To połączenie cech spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. 7. stycznia 2020 r. sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45 i 45A). Jednym z ich skutków ma być przesunięcie o rok – do 1 marca 2021 roku - wejścia w życie przepisów dot. Prostej Spółki Akcyjnej. To konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Poprawki te nie były przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju. Prosta spółka akcyjna jest nowym, trzecim - obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej - typem spółki kapitałowej. Ma być nowoczesnym narzędziem dla innowacyjnej gospodarki. Będą z niej mogli skorzystać zwłaszcza założyciele startupów, którzy będą potrzebowali finansowania zewnętrznego.

Ograniczenie liczby firm rozliczających się kwartalnie w VAT

Od stycznia 2020 część podatników straci prawo do kwartalnego rozliczania w VAT. Mowa o firmach, które w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w art. 15 ustawy o VAT, czyli podlegających pod split payment (mechanizm podzielonej płatności) i w każdym miesiącu wartość czynności przekroczyła kwotę 50.000,00 zł.

Obowiązki wpisu do rejestrów

BDO - 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531). Firmy wytwarzające odpady są obowiązane zapisać się do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Aby sprawdzić, czy należy zarejestrować tam firmę, proszę wejść na stronę BDO. Za brak rejestracji podmiotu grożą kary administracyjne.

Beneficjent Rzeczywisty - Kolejnym obowiązkiem jest zgłoszenie do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (oraz ich aktualizacji, np. w związku ze sprzedażą udziałów) są obowiązane:
- spółki jawne,
- spółki komandytowe,
- spółki komandytowo-akcyjne,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjne nienotowane na giełdzie.
W myśl art. 61 ust. 1 ustawy zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki.


Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r
www.gov.pl/web/rozwoj/beda-nizsze-skladki-dla-najmniejszych-przedsiebiorcow--rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-malym-zus-plus
www.gov.pl/web/rozwoj/prosta-spolka-akcyjna
art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT
https://www.gov.pl/web/finanse/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r
https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-nowym-roku-zacznie-obowiazywac-ustawa-dot-ograniczenia-zatorow-platniczych-oraz-prawo-do-bledu-dla-poczatkujacych-przedsiebiorcow
ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.)
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-pracownika/jakie-zmiany-czekaja-na-pracodawcow-w-2020


TAGI: zmiany przepisów 2020 . zmiany 2020 podatki . zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2020 . podatki 2020 stawki . nowe przepisy 2020 . split payment 2020 . biała lista podatników VAT . kwartalne rozliczanie VAT 2020 rok . rachunek podatkowy . porady księgowe warszawa . księgowość Ursus . PPK . Pracownicze Plany Kapitałowe od kiedy

Aktualizacja: 10-01-2020
Dodano 02-12-2019W naszym poradniku:


ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK


LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKUWYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS 2020


NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019


SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!


KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIAZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019ZUS ZALEŻNY OD PRZYCHODUSAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2019 R.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-01-22
USD 3,8202 -0,21%
EUR 4,2370 -0,21%
CHF 3,9328 -0,52%
GBP 4,9894 -0,05%
Wspierane przez Money.pl

Polecane:TAGI
biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków
All rights reserved Prima 2017